Entree en toegangsbeleid van SMÈRRIG

 1. Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico van de bezoeker.

 2. Het is verplicht een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen, op het moment dat daarnaar gevraagd wordt. Het niet kunnen
  tonen van een geldig legitimatiebewijs heeft tot gevolg, dat de toegang kan worden ontzegd tot SMÈRRIG.

 3. Bezoekers worden bij binnenkomst (maar ook na binnenkomst) gevisiteerd worden. Degene die zich hieraan niet onderwerpt,
  kan de toegang geweigerd worden.

 4. Het is verboden om huisdieren, rijwielen, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, (hard)drugs, lachgas(patronen)
  glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens, deodorant, parfum, paraplu’s, selfiesticks en andere gevaarlijke voorwerpen mee naar binnen te nemen.

 5. Het is niet toegestaan om zonder overleg met de directie, de organisatie, de beveiliging of het personeel, eigen eten of drinken mee te nemen.

 6. Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie.
  Onder professionele fotoapparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan. Digitale camera’s zijn dus wel toegestaan.

 7. De toegang kan geweigerd worden als u hinderlijk aangeschoten of dronken bent. Dit is ter beoordeling van de directie, de organisatie, de beveiliging of het personeel.

 8. Aangekondigde programma’s zijn altijd onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht om de eerder aangekondigde programma’s te wijzigen. 

 

Algemeen beleid

 1. Het is verboden om handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke te verkopen, dan wel aan te bieden op SMÈRRIG.

 2. Het is verboden om zonder toestemming van de directie, de organisatie of het personeel reclame te maken middels flyeren of aanplakbiljetten te bevestigen tegen het pand.

 3. Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.

 4. Het is verboden diefstal of vernielingen te plegen.

 5. Het is verboden discriminerende opmerkingen te maken.

 6. Het is verboden door woord of gebaar, iemand seksueel te intimideren.

 7. Het is verboden geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

 8. Het is verboden alcohol onder de 18 jaar te nuttigen.

 9. U kunt worden verwijderd, als u hinderlijk aangeschoten of dronken bent. Dit is ter beoordeling van de directie, de organisatie, de beveiliging of het personeel.

 10. Er wordt van u verwacht dat gedrag niet hinderlijk is en uw gedrag bijdraagt aan de sfeer en het plezier van alle bezoekers.

 11. Er kunnen (foto-)opnames worden gemaakt ter promotie en naslag. Indien de bezoeker dit niet wenst kan deze dat kenbaar maken aan de organisatie.

 12. Bezoekers die op enigerlei wijze in strijd handelen met het in dit huisreglement bepaalde, kan door de directie, de organisatie, de beveiliging of het personeel, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang worden geweigerd, ofwel worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie.

 

Veiligheid

 1. Bezoekers dienen zich bij binnenkomst op de hoogte te stellen van de vluchtwegen, die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden.

 2. Bezoekers die zich om wat voor een reden dan ook onveilig voelen, moeten dit melden bij de directie, de organisatie, de beveiliging of het personeel.

 3. Aanwijzingen van de directie, de organisatie, de beveiliging of het personeel dienen onverwijld te worden opgevolgd.

 4. Bezoekers worden verzocht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. organisatie en beveiligingsmedewerkers. (Bij het kopen van een entreebewijs gaat u automatisch akkoord met de huisregels)

 5. Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GHOR/GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

 6. Ter beveiliging is er op het gehele terrein camera beveiliging geïnstalleerd. 

 

Aansprakelijkheid

 1. Bezoekers vrijwaren de directie, de organisatie, de beveiliging en het personeel voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de bezoekers gebruik maken van de activiteiten, evenementen en thema’s, dit alles in de meest brede zin van het woord.

 2. De directie, de organisatie, de beveiliging of het personeel is niet verantwoordelijk voor beschadigingen en/of diefstal.

 3. De directie, de organisatie, de beveiliging of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden. 
 4. De directie, de organisatie, de beveiliging of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.

 5. Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door het gooien van drank.

 6. Aangekochte entreekaarten en consumptiebonnen worden niet retour genomen, tenzij anders bepaald of aangegeven.

 7. De directie, de organisatie, de beveiliging en het personeel is niet aansprakelijk voor enig gevolg van verkeerde berichtgeving op de website en/of promotiemateriaal.

 8. Bij het niet naleven van de huisregels is de organisatie, de medewerkers dan wel de beveiliging bevoegd om de betrokkene(n) te verwijderen dan wel de toegang te ontzeggen van het festivalterrein. Indien er sprake is van ernstige ongeregeldheden zoals o.a. vechtpartijen, vernielingen, brandstichting, diefstal (seksuele) intimidatie en/of discriminatie zal of zullen de betrokkene(n) worden overgedragen aan de politie. Hiervan zal tevens aangifte van worden gedaan. Evt. schades die veroorzaakt zijn hierdoor, zullen worden verhaald op de verdachte(n). 
n blijf op dn hoogte